Regulamin

Regulamin Muzeum Światła Piotr Abłasewicz, Marcin Dębkowski s.c.

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej:


§ 1. Postanowienia wstępne.

1. Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum-swiatla.pl prowadzona jest przez Muzeum Światła Piotr Abłasewicz, Marcin Dębkowski s. c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 17 lokal 22U, 90-406 Łódź, NiP 7252301874, REGON 386768035

2. Urzytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed zakupem biletu.

3. Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej dostępna jest dla osób fizycznych, tj. Konsumentów.


§ 2. Definicje.

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów poprzez stronę internetową www.muzeum-swiatla.pl

2. Strona – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.muzeum-swiatla.pl wraz z jej podstronami.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z witryny www.muzeum-swiatla.pl

4. Sprzedawca – sprzedawcą jest: Muzeum Światła Piotr Abłasewicz, Marcin Dębkowski s. c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 17 lokal 22U, 90-406 Łódź, NiP 7252301874, REGON 386768035

5. Bilet –  papierowa lub elektroniczna forma dokumentu uprawniająca do odbycia wizyty w Muzeum Światła.

6. Strona Płatności – strona internetowa zarządzana przez zewnętrznego operatora i wybrana przez Muzeum do realizacji płatności. Operator definiuje swój własny regulamin płatności, który znajduje się na stronie operatora płatności.


§ 3. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletu.

2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony, zakupu biletu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.


§ 4. Wymagania techniczne.

1. Do korzystania ze Sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej niezbędne są:

- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików cookies,

- włączona obsługa JavaScript.

- możliwość dokonania płatności za bilet

- możliwość okazania biletu w muzeumu


§ 5. Zakup Biletu.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Muzeum następuje w chwili dokonania zapłaty za złożone na stronie zamówienie.

2. Szczegółowe informacje o rodzaju i cenach biletów oraz akceptowanych metodach płatności znajdują się na stronach Muzeum. Ceny biletów podane na stronie Muzeum są kosztem całkowitym brutto dla Klienta.

3. Do złożenia zamówienia wymagane jest złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminów. Użytkownik nabywając bilet akceptuje regulamin zwiedzania Muzeum.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży różnych kategorii Biletów.

5. Sprzedawca sam decyduje o dostępności terminów oraz ilości sprzedawanych różnych rodzajów biletów w danym terminie.

6. Zakupiony bilet zostanie przesłany droga elektroniczna na podany przez użytkownika adres mailowy. Bilet wymaga okazania w kasie w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Użytkownik zamawiający bilet szkolny lub bilet grupowy traktowany jest jak kierownik grupy. Zobowiązany jest zapoznać grupę z regulaminem, odpowada za transakcje oraz bierze odpowiedzialność za grupę podczas pobytu w muzeum.

8. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawania biletu.

9. Bilet upoważnia do jednorazowego odwiedzenie muzeum. Jeżeli użytkownik udostępni bilet lub związane z nim informacje osobom trzecim, upoważniona do zwiedzania będzie pierwsza osoba, która okaże bilet w muzeum.


§ 6. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami). prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

2. Jeśli bilet nie zostanie zrealizowany, nie podlega wymianie lub zwrotowi po upływie jego terminu ważności.

3. Użytkownik ma prawo do zwrotu lub wymiany biletu wyłącznie w przypadku całkowitego zamknięcia wystawy z winy Sprzedającego.

4. Nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany biletu wprowadzenie przez obsługę wystawy okresowego ograniczenia zwiedzania ze względu na nadmiar zwiedzających.

5. W razie niemożności zrealizowania biletu w terminie wskazanym na bilecie ze względu na wprowadzenie ograniczenia zwiedzania wystawy, Użytkownikowi przysługuje zwrot zapłaconej przez niego ceny za bilet lub możliwość realizacji biletu w terminie uzgodnionym z obsługą wystawy.

6. W przypadku zamknięcia wystawy Sprzedający bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników na swojej stronie internetowej www.muzeum-swiatla.pl

7. W przypadku zamknięcia wystawy Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu nie później, niż w terminie ważności biletu za pomocą poczty elektronicznej, na adres muzeumswiatla@gmail.com


§ 7. Reklamacje.

1. Prawo do reklamacji przysługuje wyłącznie osobom, które kupiły bilet.

2. Wszelkie reklamacje należy przesyłać mailem na adres poczty elektronicznej: muzeumswiatla@gmail.com

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji do Sprzedającego.

4. W reklamacji zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zamawiającego nieprawidłowych danych.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Sprzedający niezwłocznie wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).


§ 8. Dane Osobowe.

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest przez Muzeum Światła Piotr Abłasewicz, Marcin Dębkowski s. c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 17 lokal 22U, 90-406 Łódź, NiP 7252301874, REGON 386768035

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, w tym zamówienia biletu oraz przygotowaniu i realizacji sprzedaży.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 9. Kontakt.

1. Adres: Piotrkowska 17 lokal 22U, 90-406 Łódź

2. Adres email: muzeumswiatla@gmail.com

3. Numer telefonu: 881 013 205


§ 10. Dane osobowe.

1. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.

2. Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji zakupu biletu za pomocą Serwisu oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i optymalizacji korzystania z Serwisu.

3. Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym korzystającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) oraz ze skryptów śledzących, w celu analizy i prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

5. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, między innymi operatorom płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy.

6. Administrator może być zobligowany do przekazania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w formie wiadomości email na adres muzeumswiatla@gmail.com

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


§ 11. Postawienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez Sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej zawierane są w języku polskim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet.

2.  Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn przez niego niezawinionych a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców zapewniających Użytkownikowi dostępu do sieci Internet.

4. Sprzedający zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie muzeum-swiatła.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie i nie dotyczą Biletów sprzedanych przez dniem ogłoszenia zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innych przepisów i aktów wykonawczych.